دندانپزشکان

دندانپزشکان

عمومی و متخصص

دندانپزشکان عمومی و متخصص ما با ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی ، سعی بر آن دارند تا دردها و مشکلات دندانی شما را با اطمینان به حداقل برسانند.

پرسنل

پرسنل

پرسنل اداری و پذیرش

تیم پرسنلی آموزش دیده جهت امور اداری و پذیرش بیمار

دستیاران

دستیاران

عمومی و تخصصی

گروهی آموزش دیده و حرفه ای در امور دستیاری دندانپزشکی، بیماران را جهت دسترسی به نیازهای خود راهنمایی

می نمایند.